Yukiko Yokono

Yukiko Yokono

Lecturer
COED 459
yyokono@uncc.edu